Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „PLUS eRecept.

Tento dokument obsahuje úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže PLUS eRecept (ďalej len „pravidlá“), ktorá je propagačnou súťažou slúžiacou na podporu predaja tovarov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z .z. o hazardných hrách v platnom znení, a nie je hazardnou hrou.

  1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Lekáreň RPT, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO:  52 740 447, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka číslo: 73514/L (ďalej len „organizátor súťaže“)

  1. Termín trvania a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky  v konkrétnom časovo ohraničenom období, ktoré je uvedené v príslušnom súťažnom príspevku na stránke www.pluserecept.sk alebo na Facebook stránke pluslekáreň alebo na Instagram profile pluslekáreň.

Aktuálne informácie o súťaži sa zverejňujú na stránke www.pluserecept.sk alebo na Facebook stránke alebo Instagram profile eTabletka alebo PLUS Lekáreň.

  1. Účastník súťaže

Súťaže sa môže stať len fyzická osoba – spotrebiteľ, starší ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a splní všetky podmienky účasti v súťaži (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“.)

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a osoby pracujúce v projekte PLUS eRecept a osoby im blízke podľa § 116 zákona č.l 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k uvedeným spoločnostiam alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.

  1. Zapojenie sa do súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže, splní podmienky, ktoré bližšie špecifikuje organizátor súťaže  v konkrétnom časovom období v súťažnom príspevku na stránke www.pluserecept.sk a na Instagram profile a Facebook stránke eTabletky a PLUS lekárne.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak jeden súťažiaci sa môže stať výhercom výhry v konkrétnej súťaži najviac jedenkrát.

  1. Výhry

Výhra predstavujú rôzne druhy výrobkov  - napr. výživové doplnky, kozmetické výrobky, zdravotnícke pomôcky, elektronické zariadenia a hygienické potreby alebo darčekové poukazy či zľavové kupóny na nákup vybraných produktov podľa rozhodnutia organizátora súťaže.

Výhry sa menia na základe rozhodnutia organizátora súťaže, pričom predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže.

  1. Žrebovanie výhier

Žrebovanie výhier bude realizované náhodným žrebovaním prostredníctvom organizátora súťaže najneskôr do 5. pracovných dní po skončení konkrétnej súťaže.

Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci účastníci, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a zapojili sa v rámci termínu trvania súťaže. Každý účastník súťaže môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade jeho opätovného vyžrebovania sa bude žrebovať nový výherca. Meno výhercu bude zverejnené na stránke www.pluserecept, na Facebook stránke a Instagram profile eTabletky a na Facebook stránke a Instagram profile PLUS Lekárne.

Výhry budú odoslané výhercom prostredníctvom kuriéra alebo na odberné miesto do lekárne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech organizátora súťaže a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok.

Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

  1. Dane a ostatné povinnosti

Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry, ktoré získajú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením.

Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR za cenu alebo výhru sú oslobodené od dane. V prípade ceny alebo výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350,- EUR zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350,- EUR. Daň je povinný uhradiť  súťažiaci v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Organizátor súťaže je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350,- EUR.

  1. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže udeľuje súťažiaci výslovný súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu  meno, priezvisko, prípadne užívateľské meno, adresa bydliska, telefonický kontakt za účelom organizovania  a vyhodnotenia súťaže. Organizátor súťaže má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Organizátor súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom realizácie súťaže a jej vyhodnotenia až do odvolania súhlasu, najdlhšie však do  4 rokov od ukončenia súťaže. Spracúvané osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, mesto, je Organizátor súťaže v prípade výhercov súťaže oprávnený zverejniť na stránke www.pluserecept.sk a na Instagram profile a Facebook stránke eTabletka a PLUS Lekáreň.

Súťažiaci ako dotknutá osoba, ktorá takto poskytla osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, právo na obmedzenie spracúvania. Súťažiaci ako dotknutá osoba  môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať na adrese sídla organizátora súťaže  alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu erecept@pluserecept.sk Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby trvania súťaže má za následok vylúčenie z účasti v Súťaži.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.pluserecept.sk.

  1. Zodpovednosť organizátora súťaže za priebeh súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

  1. Záverečné ustanovenia

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora súťaže. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná, a nemá nárok výhru u organizátora súťaže reklamovať. Za vady a reklamácie spojené s užívaním výhry nenesie organizátor súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.pluserecept.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese organizátora súťaže.

V Žiline, dňa 24.08.2023