Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri rezervácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín cez systém PLUS eRecept.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pri rezervácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín cez systém PLUS eRecept (ďalej len „PLUS eRecept“) upravujú podmienky a postup online rezervácie liekov a dietetických potravín, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, a zdravotníckych pomôcok, ktorých výdaj je viazaný na lekársky poukaz, v lekárni, ktorá spolupracuje so systémom PLUS eRecept prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

1.2. Prevádzkovateľom systému PLUS eRecept je Lekáreň RPT, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 52 740 447, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka: Sro, Oddiel: 73514/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

1.3. Liek je v zmysle § 2 ods. 7 zákona o liekoch liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

1.4. Liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, je humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorý bol predpísaný ošetrujúcim lekárom.

1.5. Generický humánny liek je humánny liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako referenčný humánny liek a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným humánnym liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti. (ďalej len „generikum“)

1.6. Predmetom rezervácie cez PLUS eRecept sú okrem liekov aj dietetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky poukaz. Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sú ďalej v texte označené ako Produkty.

1.7. Dietetickou potravinou je potravina indikovaná lekárom, určená na osobitné výživové účely alebo medicínske účely, ktorá má špeciálne zloženie, je upravená alebo vytvorená na diétny režim.

1.8. Zdravotnícka pomôcka na jednorazové použitie je zdravotnícka pomôcka určená na jedno použitie pre jedného pacienta. Zdravotnícka pomôcka na mieru je zdravotnícka pomôcka individuálne vyrobená podľa lekárskeho poukazu, ktorú predpísal lekár s požadovanou špecializáciou na jeho zodpovednosť a určil charakteristické vlastnosti zdravotníckej pomôcky a účel určenia len pre daného pacienta jednoznačne identifikovaného podľa mena, priezviska, rodného čísla.

1.9. Preskripčný záznam je elektronická kópia preskripčného záznamu s údajmi a náležitosťami podľa § 120 ods. 1 zákona o liekoch, ktorým bol pacientovi predpísaný humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina (ďalej len „eRecept“)

1.10. Identifikátor preskripčného záznamu je jedinečný bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý jednoznačne identifikuje preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke a ktorý jednoznačne identifikuje preskripčný záznam s lekárskym predpisom (ďalej len „Identifikátor preskripčného záznamu / Identifikátor eReceptu“). Identifikátor eReceptu predstavuje jedinečný kód prideľovaný príslušnou zdravotnou poisťovňou.

1.11. Spolupracujúca lekáreň je lekáreň, ktorá spolupracuje so systémom PLUS eRecept a umožňuje rezerváciu Produktov cez systém PLUS eRecept podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Zoznam lekární pre rezerváciu eReceptu tu.

1.12. Užívateľ je fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, má platný občiansky preukaz, ktorý sa vyžaduje pri overení účtu, a ktorá vykonala rezerváciu Produktov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ktorý mu bol vystavený ošetrujúcim lekárom (ďalej len „Užívateľ“)

1.13. Dieťaťom sa pre účely rezervácie Produktov cez PLUS eRecept rozumie fyzická osoba mladšia ako 16 rokov, za ktoré koná jej zákonný zástupca (ďalej len „Dieťa“).

1.14. Zákonný zástupca je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, ktorá v plnom rozsahu zastupuje záujmy dieťaťa pri registrácii do systému PLUS eRecept a pri rezervovaní liekov cez PLUS eRecept (ďalej len „Zákonný zástupca“)

1.15. Pri rezervácii Produktov cez PLUS eRecept nejde o internetový výdaj liekov ani o predaj liekov na diaľku. Účelom rezervácie Produktov cez PLUS eRecept je poskytnutie informácie o dostupnosti lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, ktorú si zvolí Užívateľ, a jeho pohodlné vyzdvihnutie vo vybranej lekárni. Rezerváciou Produktov cez PLUS eRecept nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde až pri vydaní Produktu v konkrétnej lekárni, ktorú si zvolí Užívateľ, a to až po splnení všetkých podmienok pre vydanie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“)

1.16. Rezerváciu Produktov môže Užívateľ vykonať bez registrácie alebo s predchádzajúcou registráciou alebo v mene iného Užívateľa či Dieťaťa.

1.17. Užívateľ vykonaním rezervácie cez systém PLUS eRecept súhlasí, že daný Produkt z eReceptu môže byť ním vybranou lekárňou objednaný a lekáreň pri spracovaní rezervácie vyhotoví v elektronickej zdravotnej knižke rezerváciu daného eReceptu.

2. Registrácia Užívateľa

2.1. Výhodou registrácie Užívateľa do systému PLUS eRecept je možnosť vykonať rezerváciu Produktu cez PLUS eRecept kedykoľvek v budúcnosti bez opätovného vypĺňania potrebných údajov pri rezervácii predpísaného Produktu.

2.2. Pri registrácii Užívateľ vyplní meno, priezvisko, rodné číslo, číslo mobilného telefónu, adresu trvalého bydliska a e-mail adresu. Užívateľ si zvolí prihlasovanie meno, ktoré musí mať minimálne 8 znakov a heslo, ktoré musí mať minimálne 8 znakov a musí obsahovať malé a veľké písmeno, číslicu a špecifický znak a zvolí si 4 miestny PIN, ktoré bude zadávať vždy pri prihlásení do systému PLUS eRecept.

2.3. Po vyplnení potrebných údajov a potvrdení súhlasu so spracovaním osobných údajov stlačí tlačidlo POTVRDIŤ REGISTRÁCIU.

2.4. Po potvrdení registrácie je potrebné, aby si Užívateľ overil účet, a to buď:

2.4.1. osobne v lekárni – lekárnik verifikuje Užívateľa prostredníctvom predloženého občianskeho preukazu spolu s predloženým overovacím kódom.

2.4.2. online prostredníctvom aplikácie Payout ID – Užívateľ postupuje podľa pokynov – pred kameru v počítači alebo v smartphone predloží svoj platný občiansky preukaz (ďalej len „OP“) a umožní vykonať fotografiu OP z oboch strán a umožní urobiť snímku svojej tváre. Aplikácia porovná zadané údaje pri registrácii s údajmi na predloženom OP a overí snímku tváre Užívateľa s predloženým OP.

2.5. Užívateľovi príde SMS aj e-mail notifikácia o overení účtu.

2.6. Zrušenie účtu je možné urobiť len telefonicky na telefónnom číslo +421 918 807 772.

2.7. V prípade zmeny údajov – meno, priezvisko alebo rodné číslo, je potrebné opätovne vykonať overenie účtu v zmysle bodu 2.4. tohto článku VOP.

3. Registrácia Dieťaťa

3.1. Registráciu Dieťaťa je možné vykonať len Užívateľom cez svoj overený účet v sekcii ZDIELANÉ ÚČTY – REGISTRÁCIA DIEŤAŤA.

3.2. Pri registrácii Dieťaťa Užívateľ ako zákonný zástupca vyplní meno, priezvisko, rodné číslo, číslo mobilného telefónu, adresu trvalého bydliska a e-mail adresu Dieťaťa. Užívateľ si zvolí prihlasovacie meno, ktoré musí mať minimálne 8 znakov a heslo, ktoré musí mať minimálne 8 znakov a musí obsahovať malé a veľké písmeno, číslicu a špecifický znak a zvolí 4 miestny PIN, ktoré bude zadávať vždy pri prihlásení do systému PLUS eRecept samotné Dieťa alebo Užívateľ ako zákonný zástupca v mene Dieťaťa.

3.3. Po vyplnení potrebných údajov Užívateľ potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s oboznámením sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a prehlásenie, že osoba vykonávajúca registráciu je Zákonný zástupca Dieťaťa do 16 rokov, ktoré registruje. Následne stlačí tlačidlo POTVRDIŤ REGISTRÁCIU.

3.4. Užívateľ v prípade nepravdivého prehlásenia, že je Zákonným zástupcom Dieťaťa, znáša všetky trestnoprávne následky svojho nepravdivého tvrdenia.

3.5. Po potvrdení registrácie je účet Dieťaťa automaticky zozdieľaný s účtom Užívateľa prehlasujúceho, že je jeho zákonným zástupcom.

3.6. Po potvrdení registrácie Dieťaťa je potrebné, overiť účet Dieťaťa osobne v lekárni. Lekárnik verifikuje účet Dieťaťa prostredníctvom predloženej kartičky poistenca alebo občianskeho preukazu spolu s predloženým overovacím kódom.

3.7. Po úspešnom overení účtu Dieťaťa príde SMS aj e-mail notifikácia na zadane údaje pri registrácii Dieťaťa.

3.8. Zrušenie účtu je možné urobiť len telefonicky na telefónnom číslo +421 918 807 772.

3.9. V prípade zmeny údajov – meno, priezvisko alebo rodné číslo, je potrebné opätovne vykonať overenie účtu v zmysle bodu 3.6. tohto článku VOP.

4. Zdielanie účtov

4.1. Funkcia zdieľanie účtov predstavuje možnosť povoliť zdieľať svoj účet Užívateľa alebo Dieťaťa vrátane svojich citlivých údajov meno, priezvisko a rodného čísla s iným užívateľom.

4.2. Povoliť zdieľanie svojho účtu Užívateľa alebo Dieťaťa inému užívateľovi môže vykonať Užívateľ alebo dieťa po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii ZDIELANÉ ÚČTY – VYTVORIŤ ZDIELANIE.

4.3. Užívateľ alebo Dieťa povolí zdieľanie svojho účtu a svojich údajov inému Užívateľovi tak, že vyplní 2x rodné číslo Užívateľa, ktorému chce povoliť zdieľanie svojho účtu a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas s oboznámením sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Následná stlačí tlačidlo POTVRDIŤ ZDIELANIE.

4.4. Užívateľ a Dieťa alebo Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že stlačením tlačidla POTVRDIŤ ZDIELANIE povoľuje inému Užívateľovi, ktorého rodné číslo vyplnil, vidieť vo svojom účte údaje meno, priezvisko a rodné číslo užívateľa, ktorý zdieľanie potvrdil.

4.5. Užívateľ a Dieťa alebo Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že stlačením tlačidla POTVRDIŤ ZDIELANIE povoľuje inému Užívateľovi, ktorého rodné číslo vyplnil, vykonávať rezervácie v mene užívateľa, ktorý zdieľanie odoslal.

4.6. Informácie o všetkých zdieľaných účtoch má Užívateľ vo svojim účte v sekcii ZDIELANE ÚČTY.

4.7. Užívateľ vie/môže kedykoľvek zdieľanie zrušiť kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ ZDIELANIE.

4.8. Dieťa vie/môže kedykoľvek zdieľanie zrušiť kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ ZDIELANIE v prípade, ak sa nejedná o bod 4.9.

4.9. Dieťa nevie zrušiť zdieľanie s účtom Užívateľa, ktorý ho registroval ako Dieťa cez svoj účet a prehlásil, že je jeho Zákonný zástupca. Zrušiť toto zdieľanie sa dá až po dovŕšení 16. roku života dieťaťa alebo zrušením účtu dieťaťa podľa bodu 3.8.

5. Rezervácia so zobrazením Produktu bez registrácie Užívateľa

5.1. Rezervovať Produkty bez užívateľského účtu môže len osoba staršia ako 16 rokov.

5.2. Prevádzkovateľ systému PLUS eRecept umožňuje Užívateľovi rezervovať si Produkty viazané na lekársky predpis v lekárni, ktorá spolupracuje so systémom PLUS eRecept aj bez registrácie, a to zadaním mena, priezviska, rodného čísla, mailu, telefónneho čísla a zadaním posledných 6 znakov Identifikátora eReceptu.

5.3. Zadaním rodného čísla Užívateľa systém identifikuje aktuálne predpísané dostupné eRecepty Užívateľa. V kolónke eRecept sa zobrazia všetky predpísané eRecepty Užívateľa, z ktorých si Užívateľ vyberie konkrétny eRecept, ktorý chce rezervovať, pričom musí zadať posledných 6 znakov Identifikátora eReceptu na zobrazenie produktu na danom eRecepte. Zároveň je mu ponúknutá možnosť zvoliť si generikum. Užívateľ si vyberie lekáreň, v ktorej požaduje vykonať rezerváciu daného produktu na eRecepte, pričom sú mu poskytnuté informácie o dostupnosti Produktu v danej lekárni. Užívateľovi sa zobrazí aj informácia o maximálnej výške doplatku za predpísaný Produkt. Výška doplatku je len informatívna podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných Produktov. Konečná cena doplatku za Produkt bude Užívateľovi oznámená pri výdaji rezervovaného Produktu vo zvolenej lekárni. V prípade predpísania viac eReceptov, musí Užívateľ realizovať samostatnú rezerváciu na každý eRecept.

5.4. Užívateľ svoj výber potvrdí stlačením tlačidla REZERVOVAŤ. Následne príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že rezervácia čaká na spracovanie v Užívateľom zvolenej lekárni. Po spracovaní rezervácie danou lekárňou je Užívateľ opätovne informovaný SMS notifikáciou o stave jeho rezervácie.

5.5. Po spracovaní rezervácie vo vybranej lekárni príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že daný produkt z rezervácie čaká v lekárni na vyzdvihnutie alebo že lekáreň uvedený produkt objednala a lekáreň čaká na jeho dodanie.

5.6. Lekáreň po spracovaní rezervácie vyhotoví v elektronickej zdravotnej knižke rezerváciu eReceptu (preskripčného záznamu) na dobu potrebnú podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona o liekoch. Ide o vytvorenie rezervácie eReceptu v systéme eZdravie.

5.7. Lekáreň rezerváciu Produktu po prijatí a spracovaní môže tiež odmietnuť. Po odmietnutí rezervácie následne príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že rezervácia bola stornovaná aj s uvedením dôvodu.

5.8. Zrušenie rezervácie zo strany Užívateľa je možné vykonať len osobne v Užívateľom zvolenej lekárni.

6. Rezervácia bez zobrazenia Produktu na eRecepte bez registrácie Užívateľa

6.1. Rezervovať produkty bez užívateľského účtu môže len osoba staršia ako 16 rokov.

6.2. Prevádzkovateľ systému PLUS eRecept umožňuje Užívateľovi rezervovať si produkty viazané na lekárske predpisv v lekárni, ktorá spolupracuje so systémom PLUS eRecept aj bez registrácie, a to zadaním mena, priezviska, rodného čísla, mailu, telefónneho čísla a bez zadania posledných 6 znakov identifikátora eReceptu.

6.3. Zadaním rodného čísla Užívateľa systém identifikuje aktuálne predpísané dostupné eRecepty Užívateľa. V kolónke eRecept sa zobrazia všetky predpísané eRecepty Užívateľa, z ktorých si Užívateľ vyberie konkrétny eRecept, ktorý chce rezervovať. Bez zadania posledných 6 znakov Identifikátora eReceptu však Užívateľ neuvidí a nie sú mu poskytnuté žiadne informácie o konkrétnom predpísanom lieku na eRecepte. Užívateľ si vyberie lekáreň, v ktorej požaduje vykonať rezerváciu daného produktu, ktorý je na eRecepte, pričom sú mu poskytnuté iba informácie o dostupnosti Produktu v danej lekárni. V prípade predpísania viac eReceptov, musí Užívateľ realizovať samostatnú rezerváciu na každý eRecept.

6.4. Užívateľ svoj výber potvrdí stlačením tlačidla REZERVOVAŤ. Následne príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že rezervácia čaká na spracovanie v Užívateľom zvolenej lekárni. Po spracovaní rezervácie danou lekárňou je Užívateľ opätovne informovaný SMS notifikáciou o stave jeho rezervácie.

6.5. Po spracovaní rezervácie vo vybranej lekárni príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že daný produkt z rezervácie čaká v lekárni na vyzdvihnutie alebo že lekáreň uvedený Produkt objednala a lekáreň čaká na jeho dodanie.

6.6. Lekáreň po spracovaní rezervácie vyhotoví v elektronickej zdravotnej knižke rezerváciu eReceptu (preskripčného záznamu) na dobu potrebnú podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona o liekoch. Ide o vytvorenie rezervácie eReceptu v systéme eZdravie.

6.7. Lekáreň rezerváciu Produktu po prijatí a spracovaní môže tiež odmietnuť. Po odmietnutí rezervácie následne príde Užívateľovi SMS notifikácia s informáciou, že rezervácia bola stornovaná aj s uvedením dôvodu.

6.8. Zrušenie rezervácie zo strany Užívateľa je možné vykonať len osobne v Užívateľom zvolenej lekárni.

7. Rezervácia cez registrovaného Užívateľa

7.1. Rezervovať Produkty cez užívateľský účet môže len osoba staršia ako 16 rokov.

7.2. Po prihlásení sa do overeného účtu, systém identifikuje aktuálne dostupné predpísané eRecepty Užívateľa. Užívateľ si vyberie konkrétny eRecept s Produktom, ktorý mu lekár predpísal a ktorý chce rezervovať, pričom je mu ponúknutá možnosť zvoliť si generikum. Užívateľovi sa zobrazí aj informácia o maximálnej výške doplatku za predpísaný Produkt. Výška doplatku je len informatívna podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných Produktov. Konečná cena doplatku za Produkt bude Užívateľovi oznámená pri výdaji rezervovaného Produktu vo zvolenej lekárni.

7.3. Užívateľ si vyberie lekáreň, v ktorej požaduje vykonať rezerváciu Produktu z eReceptu, overí si dostupnosť Produktu a svoj výber potvrdí stlačením tlačidla REZERVOVAŤ.

7.4. Následne príde Užívateľovi SMS a email notifikácia s informáciou, že rezervácia čaká na spracovanie v Užívateľom zvolenej lekárni. Po spracovaní rezervácie lekárňou je Užívateľ opätovne informovaný SMS a email notifikáciou o stave jeho rezervácie.

7.5. Po spracovaní rezervácie vo vybranej lekárni príde Užívateľovi SMS a email notifikáciu s informáciou, že daný produkt z rezervácie čaká v lekárni na vyzdvihnutie alebo že lekáreň uvedený produkt objednala a lekáreň čaká na jeho dodanie.

7.6. Lekáreň po spracovaní rezervácie vyhotoví v elektronickej zdravotnej knižke rezerváciu eReceptu (preskripčného záznamu) na dobu nevyhnutnú podľa § 23 ods. 1 písm. g) zákona o liekoch. Ide o vytvorenie rezervácie eReceptu v systéme eZdravie.

7.7. Lekáreň uvedenú rezerváciu na produkt po spracovaní môže tiež odmietnuť. Po odmietnutí rezervácie následne príde Užívateľovi SMS a email notifikácia s informáciou, že rezervácia bola stornovaná aj s uvedením dôvodu.

7.8. Zrušenie rezervácie zo strany Užívateľa je možné vykonať len osobne v Užívateľom zvolenej lekárni.

7.9. V prípade, že Užívateľ dostal potvrdenie na zdieľanie účtu s iným Užívateľom alebo Dieťaťom, systém mu umožni zmeniť účet. Po zmene na iného Užívateľa alebo Dieťa systém identifikuje aktuálne dostupné predpísané eRecepty pre daného Užívateľa alebo dieťa. Užívateľ tak má možnosť vykonávať rezerváciu Produktu v mene Užívateľa alebo Dieťaťa, ktoré mu povolilo zdieľanie svojho účtu.

7.10. Užívateľ následne postupuje v mene Užívateľa alebo Dieťaťa, ktoré mu povolilo zdieľanie svojho účtu pri rezervácii produktu v zmysle bodov 6.2 a 6.3.

8. Rezervácia predpísaných produktov pre Dieťa

8.1. Po prihlásení sa do overeného účtu Dieťaťa, systém neidentifikuje aktuálne dostupné predpísané eRecepty Dieťaťa. Systém neumožni vykonať rezerváciu Produktov cez účet Dieťaťa až do dovŕšenia veku 16 rokov.

8.2. Rezerváciu predpísaných produktov pre Dieťa je možné vykonať len cez overený účet Užívateľa, ktorý pri registrácii Dieťaťa prehlásil, že je zákonným zástupcom Dieťaťa alebo cez overený účet Užívateľa, ktorému bolo udelené potvrdenie na zdieľanie účtu Dieťaťa.

9. Platnosť eReceptu

9.1. Platnosť eReceptu je rôzna a závisí od druhu liekov, ktoré sú predpísané. Platnosť eReceptu, ak ide o predpis humánneho lieku alebo dietetickej potraviny je:

9.1.1. sedem (7) dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny a na dietetickú potravinu,

9.1.2. päť (5) dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,

9.1.3. tri (3) dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,

9.1.4. jeden (1) deň na humánny liek predpísaný lekárom zubnolekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.

9.2. Platnosť eReceptu vystaveného na zdravotnícku pomôcku alebo dietetické potraviny je tridsať (30) dní.

10. Upozornenie na nevyzdvihnutý eRecept

10.1. Funkcia Upozornenie na nevyzdvihnutý eRecept predstavuje možnosť zasielať Užívateľovi notifikáciu/ informáciu o nevyzdvihnutom platnom eRecepte predpísaného lekárom pre Užívateľa alebo pre užívateľa, ktorý mu povolil zdieľanie jeho účtu.

10.2. Povoliť funkciu Upozornenie na nevyzdvihnutý eRecept, môže Užívateľ po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii NASTAVENIA ÚČTU.

10.3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že povolením (súhlasom) tejto funkcie sa systém pokúsi minimálne raz za deň automaticky identifikovať aktuálne predpísané dostupné eRecepty Užívateľa alebo užívateľa, ktorý mu povolil zdieľanie jeho účtu.

10.4. V prípade, že systém identifikuje aktuálne predpísaný dostupný a nevyzdvihnutý eRecept, tak Užívateľovi je automaticky zaslaná emailová notifikácia s informáciou o dostupnom a zatiaľ nevyzdvihnutom eRecepte.

10.5. Funkcia Upozornenie na nevyzdvihnutý eRecept má iba informatívny charakter pre Užívateľa a v rámci zaslanej emailovej notifikácie sa neposkytujú žiadne detailné informácie o eRecepte.

10.6. Užívateľ vie/môže kedykoľvek funkciu (súhlas) Upozornenie na nevyzdvihnutý eRecept zrušiť vo svojom účte v sekcii NASTAVENIA ÚČTU.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Zásady spracovania osobných údajov Užívateľa poskytnutých Prevádzkovateľovi pri rezervácii liekov cez systém PLUS eRecept sú upravené v Zásadách spracovania osobných údajov pri rezervácii liekov cez PLUS eRecept.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre rezerváciu liekov cez systém PLUS eRecept nadobúdajú účinnosť dňom 1.07.2024.

12.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom platnosť nadobúdajú zverejnením na web stránke www.pluserecept.sk. Zmena VOP sa netýka tovaru, ktorého rezervovanie Prevádzkovateľ potvrdil zaslaním akceptačnej SMS alebo emailu pred zverejnením zmenených VOP eRecept.

12.3. Odoslaním rezervácie Užívateľ potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj Zásady spracovania osobných údajov pri rezervácii liekov cez PLUS eRecept prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.