Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pri rezervácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín cez PLUS eRecept.

 

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Vážení zákazníci,

Naša spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len“ GDPR“), pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu pokiaľ užívateľ využije službu rezervácie produktov cez PLUS eRecept za účelom ich vyzdvihnutia v konkrétnej spolupracujúcej lekárni, prevádzkovateľ systému PLUS eRecept prevezme osobné údaje užívateľa, ktoré vyplní vo formulári v aplikácii a tieto odovzdá tretej strane na ich ďalšie spracúvanie – konkrétnej lekárni, v ktorej si užívateľ produkt rezervoval, a s ktorou následne pri vyzdvihnutí rezervovaného produktu uzavrie kúpnu zmluvu.

 

Časť I   Základné informácie

  1. Prevádzkovateľ:            

Lekáreň RPT, s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 73514/L, IČO: 52 740 447, tel. kontakt: +421 902 551 336, e-mail: lekaren.rpt@pharm.sk(ďalej len „Lekáreň RPT“) má pri spracúvaní osobných údajov užívateľov alebo  iných dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Časť II  Informácie o spracovateľských činnostiach

Lekáreň RPT spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s rezerváciou produktov prostredníctvom systému PLUS eRecept:

  1. Spracovateľská činnosť: Rezervácia produktov cez PLUS eRecept

a, Účel spracúvania osobných údajov:

Prijatie a vybavenie rezervácie produktov prijatých na základe e-receptu cez systém PLUS eRecept.

b, Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z prijatia a vybavenie rezervácie produktov prijatých na základe e-receptu cez systém PLUS eRecept, ktorej zmluvnou stranou je  záujemca - Kupujúci ako dotknutá osoba

 

c, Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu 5  rokov od vybavenia rezervácie produktov prijatých na základe e-receptu.

d, Kategórie príjemcov osobných údajov:

Sprostredkovatelia:

  • Lekáreň, v ktorej si užívateľ zarezervuje produkt na základe e-receptu, a zamestnanec lekárne, ktorý rezerváciu produktu vybavuje
  • NRSYS s.r.o. – zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít webového sídla, IT support
  • Payout a.s. – aplikácia pre overovanie ID a aktivácia účtu

e, Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, rodné číslo užívateľa alebo osoby mladšej ako 16 rokov, ktorú registroval užívateľ, telefónne číslo užívateľa, adresa trvalého bydliska, email adresa užívateľa alebo email adresa osoby mladšej ako 16 rokov, údaje o rezervovanom tovare (druh, množstvo, orientačný doplatok), údaje z lekárskeho predpisu nevyhnutné pre e-rezerváciu, údaj o lekárni, v ktorej si záujemca lieky zarezervoval

f, Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g, Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Časť III   Poučenie o právach dotknutej osoby

  1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť Lekáreň RPT, s.r.o. spracúva, máte nasledovné práva:

a, Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b, Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c, Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d, Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e, Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f, Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g, Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h, Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

                                    Hraničná 12

                                    820 07 Bratislava

                                   IČO: 36 064 220

                                  tel. č.: +421/2/3231 3220                                 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

  1. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 902 551 336 alebo poslaním e-mail žiadosti na adresu lekaren.rpt@pharm.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.