Zásady spracúvania biometrických osobných údajov

Pre vykonanie registrácie do aplikácie PLUS eRecept a potvrdenie autenticity osoby registrovanej do PLUS eRecept je potrebné overenie autenticity osoby registrovanej do PLUS eRecept, na čo slúži aplikácia Payout ID.  Pomocou identifikácie Payout ID sa vykoná  identifikácia fyzickej osoby  a overenie jej identifikácie vrátane overenia pravosti dokladov fyzickej osoby.  Prevádzkovateľom tejto aplikácie je spoločnosť Payout a.s., so sídlom Juraja Závodského 97/106, 010 04 Žilina, IČO: 50 487 787.

 

Prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) spracúva vaše biometrické údaje v rozsahu fotografie tváre, t. j. biometrických čŕt tváre, veľkosť a tvar tvárových častí,  na účely overenia vašej identifikácie osobitným technickým porovnávaním nasnímanej fotky v aplikácii s fotkou nachádzajúcou sa na identifikačnom doklade.

Prevádzkovateľ v rámci procesu identifikácie na diaľku za pomoci technických prostriedkov vyhodnocuje biometrické charakteristiky tváre registrovanej osoby a rozhoduje o úspešnom a/alebo neúspešnom overení jej totožnosti. Pre prípad negatívneho výsledku (t.j. systém vyhodnotil, že osoba, ktorá prechádzala procesom identifikácie na diaľku nezodpovedá údajom z identifikačného dokumentu), má registrovaná osoba právo opätovne overiť sa online.

Právnym základom spracúvania biometrických údajov je súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Súhlas je udelený na čas potrebný na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a/alebo spôsobom, akým ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke www.etabletka.sk, a to v rámci dokumentu s názvom „Zásady spracúvania osobných údajov“. Práva dotknutej osoby si klient môže uplatniť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo e-mailom na lekaren.rpt@pharm.sk.